Koučink a facilitace

je dnes již považováno za běžnou součást firemního vzdělávání a je patrně nejsilnějším nástrojem rozvoje lidí. Jde o rozvoj pracovníka za podpory kouče.
Koučovat znamená pomoci partnerovi objevit jeho vlastní a jedinečnou cestu k řešení problémů a pomoci mu dosáhnout cíle a tím rozvíjet jeho potenciál lidí. Je to cesta, která respektuje osobnost koučovaného, druhé lidi a není v rozporu se strategií firmy. Metoda přináší firmě jasnější a konstruktivnější pracovní atmosféru, přímější komunikaci a minimalizuje prostor pro intriky.
Koučování se zaměřuje na rozvoj způsobilostí koučovaného, na odhalení, aktivizaci a využití jeho rezerv a jeho silných stránek. Koučování cíleně odstraňuje bariéry koučovaného tak, aby byl plně využit jeho potenciál vedoucí k rychlejšímu a snadnějšímu dosažení stanoveného cíle.
Funkci kouče chápeme ve smyslu toho, kdo “pomáhá, aby si ostatní pomohli”. Naučíme vás novému přístupu k řešení problémů a k dosahování cílů u sebe i u ostatních, jak vnímat problémy nově, mluvit o nich a hledat existující pozitivní zdroje k jejich řešení. Tento způsob koučování je velmi efektivní, protože umožňuje:

  • koučovat sebe i kohokoliv druhého: podřízeného, nadřízeného, partnera…;
  • pomáhat ostatním ve firmě i v soukromí bez ohledu na funkci, stáří, vzdělání apod.;
  • pracovat prakticky na všem, co je potřeba.

Assessment centre

je v jednou z nejúčinnějších metod výběru pracovníků a jak z vnitřních i z vnějších zdrojů Jde o variantu personální analýzy s vysokou úspěšností při předvídání výkonu v typických pracovních činnostech. Jedná se o jedno nebo dvoudenní program, kde hodnocení prochází řadou modelových situací, rozhovorů, týmových úkolů a řešení případových studií. Výkony hodnotí tým odborníků, v němž jsou kromě psychologů i manažeři.
Při všech příležitostech je možné pozorovat skutečná jednání a reakce účastníků, způsob, jakým řeší zadaný problém, interpersonální a komunikační dovednosti i tendence zaujímat určitou roli v týmu. Výhodou metody AC je její objektivita, komplexnost a zpětná vazba.
Výběr metodiky je vždy podřízen potřebám zadavatele, kdy doporučujeme postup AC / DC přímo na metodiky míru.

Development centre

je rozvojová a diagnostická metoda, která využívá hodnocení nezávislými odborníky podle stanovených kritérií v situacích, které simulují praxi.
Pomáhá diagnostikovat potenciál, silné stránky a rozvojové potřeby v kompetencích pracovníka a umožňuje s těmito nedostatky efektivně pracovat. Pomocí DC lze lépe měřit efektivitu rozvojového programu, motivaci účastníků k rozvoji a posun v úrovni jejich kompetencí.
Veškeré poznatky z DC lze dále rozvíjet a navazovat na ně další činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Tyto poznatky také slouží k rozvoji dalšího plánu vzdělávání s návazností na rozvoj každého pracovníka.
Toto Vaší společnosti přinese podrobnou znalost potenciálu zaměstnanců a přidanou hodnotu v podobě sebereflexe zaměstnanců, která může být základem k jejich seberealizaci.

360° ZV

Je založena na komplexním hodnocení pracovního výkonu „ze všech možných stran“ pomocí dotazníku – od svého nadřízeného, od kolegů, spolupracovníků, podřízených a zákazníků, hodnotí se i on sám, čímž vznikne ucelený soubor hodnocení osoby včetně sebehodnocení. Nejen hodnocený má tak možnost porovnat své hodnocení s tím, jak jej vidí ostatní. Získá tak cennou zpětnou vazbu.
Disponujeme vlastním zabezpečeným elektronickým systémem sběru dat z 360°ZV. Jestliže zadavatel požaduje možnost měnit a adaptovat „dotazníky 360°ZV“, potřebuje mít přístup k prostředí, které umožní zpracovávat formuláře s různým počtem otázek, rozmanité seskupování apod., osvědčilo se nám využívat dotazníkovou metodu zpracovávanou v automatizovaném systému.

Takovéto prostředí v naší nabídce vytváří systém Formule 360, vlastní pružné prostředí pro sběr a zpracování výstupů 360° zpětné vazby. Řešení, které nabízíme, je flexibilní a umožňuje zadávat modifikované „dotazníky 360°ZV“.
p. Je třeba však podotknout, že zavedení metody v organizaci vyžaduje důkladnou přípravu, motivaci i výběr hodnotících kriterií. Osvědčuje se nám individuální zprávy z 360° zpětné vazby projednávat individuálně a interpretovat je zkušeným koučem v této oblasti. Kouč dokáže skloubit informace ze zpracované 360°ZV s realitou organizace a osobnostním laděním pracovníka, podmínkami a požadavky na pozici a vede pracovníka k rozvoji jeho potenciálu.

E-diagnostika

je psychodiagnostický nástroj sloužící k prověření osobnostních a výkonových předpokladů pro výkon povolání, vhodnosti do týmu či firemní kultury, pro rychlé zúžení velkého počtu uchazečů. Jedná se o soubor psychodiagnostických testů, administrovaných po internetu, zaměřených na identifikaci psychologických předpokladů pro výkon klíčových pracovních pozic manažerských i specialistů.

Hodnocení zaměstnanců

Je to proces, který pomáhá společnosti splnit její strategické cíle pomocí individuálních cílů jejích zaměstnanců, je to způsob, jak firma vyhodnocuje vykonanou práci svých zaměstnanců a plánuje cíle a úkoly pro nadcházející období v souladu s firemní strategií.
Cílem je zhodnotit pracovní výkon zaměstnance za určité období, dát najevo, že pracovní činnost, schopnosti a dovednosti zaměstnance jsou oceňovány a přijmout opatření, která jsou nezbytná minimálně k udržení standardního pracovního výkonu, dohodnout se na budoucím pracovním chování, včetně standardů, cílů a vhodné podpory ze strany vedoucího zaměstnance, stanovit vzdělávací potřeby a další podporu v souvislosti s pracovním výkonem či rozvojem zaměstnance.
Mluvíme-li o hodnocení, nejde o prvoplánově kritický náhled spojený spíše s obavami a negativními pocity, ale naopak. Hodnocení je příležitost. Příležitost k pochvale, sebereflexi, hledání rezerv a cest k lepším výsledkům. Hodnocení je také šance k seberealizaci. Kromě toho – a někdy je to nejdůležitější – je to možnost strávit společně nerušený čas a mít klid a příležitost říci si věci, na které v běžném všedním dni nedojde.

Stress management

Celkové pojetí vzdělávacího bloku bude vycházet z konkrétních potřeb a požadavků účastníků. Účastníci identifikují ztráty v osobním řízení času a hledají cesty, jak lépe organizovat práci svou a podřízených. V tomto modulu se zaměříme na nástroje plánování a organizace času, využití práce s prioritami a řízení podle cílů. Účastníci dostanou praktické návody, jak se bránit a vyrovnávat se stresem – poznají metody a postupy zvládání následků stresových situací. Závěrečná část je věnována vytvoření individuální protistresové mapy.

Sebeřízení a time management

Seznámit se se základními principy time managementu a provedou si analýzu vlastního času. Identifikují si největší bariéry v práci s časem. Budou moci si definovat si vlastní cíle v organizaci a plánování priorit podle kritérií důležitost – naléhavost. Pozornost se soustřeďuje na principy metody GDT, která pracuje podle moderních výzkumů o práci mozku.